Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Mares Polska

I. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Polityka Prywatności – dokument, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów przez Administratora, stanowiący załącznik do Regulaminu i uważany za jego integralną część.

Administrator – OCEANIA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-703) ul. Pożaryskiego 28 bud. 27, NIP: 9521879235.

Sklep – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.marespolska.pl, utrzymywana przez Administratora, za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

Oferta – informacje lub dane, w tym w szczególności ceny produktów prezentowanych jako asortyment dostępny w Sklepie.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która zgodnie z Regulaminem może składać Zamówienia w Sklepie.

II. Postanowienia Ogólne

1. Wszelkie prawa do nazwy Sklepu, domeny internetowej, pod którą działa Sklep oraz Oferta stanowią wyłączną własność Administratora i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia umożliwiającego Klientowi dostęp do sieci Internet. Powyższe urządzenie musi posiadać przeglądarkę internetową z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu cookies. Ponadto Klient powinien posiadać konto poczty elektronicznej. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową  www.marespolska.pl

3. Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Portalu, i jest określone w Polityce prywatności portalu.”

4. Zabrania się wszelkich czynności, które destabilizowałyby funkcjonowanie Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub do Oferty lub korzystanie z nich, oraz podejmowanie działań na szkodę Administratora lub Klientów.

5. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz podejmowanie działalności komercyjnej, w tym reklamowej lub promocyjnej, przy pomocy Sklepu. Zakaz podejmowania działalności komercyjnej przy pomocy Sklepu, w tym reklamowej czy promocyjnej, nie dotyczy Administratora oraz podmiotów posiadających pisemną zgodę Administratora na prowadzenie tego rodzaju działalności.

III. Składanie Zamówień

6. Złożenie Zamówienia wymaga wypełnienia Formularza Zamówienia za pośrednictwem strony www.marespolska.pl. Sklep przyjmuje Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok. W Formularzu Zamówienia Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko Klienta albo nazwę i adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,

b) imię i nazwisko albo nazwę i adres odbiorcy, jego numer telefonu kontaktowego, jeżeli dane te nie są zgodne z danymi, o których mowa w lit. a),

c) nazwę , ilość i  barwę (jeżeli są do wyboru) produktu objętego Zamówieniem, wielkość opakowania, postać oraz ilość, a w przypadku innych produktów dostępnych w Sklepie odpowiednio dane identyfikujące te produkty,

d) danych niezbędnych do wystawienia faktury, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia takiego dokumentu.

7. Aby Zamówienie zostało zrealizowane, konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w Formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie Regulaminu.

8. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia na zasadach opisanych poniżej.

9. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

10. Zamawianie Produktów w Sklepie składa się z czterech głównych etapów: (1) wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) przyjęciu zamówienia do realizacji i potwierdzeniu zamówienia, (4) płatność.

11. Ceny Produktów w Sklepie  są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Zamawiający. Koszty dostawy są wskazane w zakładce „Sposób dostawy” na stronie internetowej www.marespolska.pl oraz w trakcie wybierania produktów i dodane do ceny produktów na końcu procesu składania zamówienia.

12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Administratorem zawarta za pomocą  Sklepu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru.

13. Po przyjęciu zamówienia do realizacji i potwierdzeniu zamówienia Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

14. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką  lub kartą płatniczą przy odbiorze produktu w punkcie odbioru

b) Przelewem bankowym – wraz potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administratora zamówienie jest przekazywane do realizacji.

15. Szybka płatność  – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPal – z siedzibą w Poznaniu.

16. W przypadku braku zaksięgowania płatności dokonywanej przelewem w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, zamówienie nie zostanie zrealizowane, co nie wyklucza możliwości złożenia przez Klienta po raz kolejny tego samego Zamówienia.

17. W Sklepie Internetowym sprzedaż Produktów następuje przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi.

18. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje po uzgodnieniu istotnych postanowień umownych, potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji.

19. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzenie jego przyjęcia.

20. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Produkt zamówiony w Sklepie jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztą na terenie Unii Europejskiej i poza jej obszarem. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” towar jest wysyłany w ciągu 72 godzin tylko w dni robocze. Należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

IV. Realizacja Zamówienia

21. Zamówienie zostanie nadane za pośrednictwem firmy kurierskiej w warunkach wymaganych przez przepisy prawa, pod adres wskazany przez Klienta:

a) w przypadku płatności przelewem – w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej zaksięgowania,

b) w przypadku płatności kartą kredytową – w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania tejże płatności,

c) W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”- w ciągu 3 dni roboczych.

23. Wysyłka realizowana jest na koszt Klienta zgodnie z cennikiem zawartym na stronie.

24. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez firmę kurierską  przesyłki doręczane są w terminie 2 dni roboczych.

25. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

26. Klient będący konsumentem w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu,  ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik  do Regulaminu.

27.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o oświadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę, za Twoją wyraźną zgodą;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczenie treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

28. Klient ma prawo do anulowania Zamówienia bez podania przyczyny jedynie w przypadku poinformowania Sklepu o tym fakcie telefonicznie pod numerem +48 22 826 65 63 lub e-mailowo na adres: sklep@e-mares.pl przed nadaniem Zamówienia do Klienta.

29. Sklep nie odbiera przesyłek nadanych przez Klientów z opcją płatności „za pobraniem”. 

V. Inne zasady korzystania ze Sklepu

30.  Korzystanie z Oferty może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Oferty wprost ze strony internetowej Sklepu w celu zapoznania się z Ofertą i ewentualnego dokonania Zamówienia.

31. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu. Klient korzystając ze Sklepu oświadcza, że jest świadom i akceptuje, że:

a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym jakiekolwiek prawa własności intelektualnej do Oferty, poza uprawnieniem do korzystania z Oferty w sposób określony w Regulaminie. Klient w szczególności nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Oferty;

b) Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep i Ofertę, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu i Oferty; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności w Ofercie;

c) w ramach Serwisu mogą być umieszczone przez Administratora reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach i Klient zgadza się na zapoznanie się z nimi.

VI. Rejestracja

32. Klient może dokonać rejestracji (dalej „Rejestracji”) w Sklepie zgodnie z pkt 34 Regulaminu.

33. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.

34. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem strony: www.minwax.pl, w którym Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) dokładny adres;

c) numer telefonu kontaktowego;

d) adres e-mail,

e) jak również wybiera: nazwę pod którą chce występować w Serwisie („Login”) oraz hasło dostępowe.

VII. Procedura zablokowania dostępu

35. Administrator ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu lub innych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

a) Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu;

b) Klient nie uiszcza w terminie stosownych opłat za produkty będące przedmiotem Zamówień dokonanych w Sklepie;

c) działania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Administratorowi, Sklepowi lub innym podmiotom.

36. Niezależnie od powyższego, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania dostępu, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

37. Administrator informuje Klienta o zablokowaniu dostępu do Sklepu. Zablokowanie dostępu równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy przez Administratora między Sklepem a Klientem.

38. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Klienta do Sklepu lub jego określonych funkcjonalności.

VIII. Reklamacje

39. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej produktu objętego Zamówieniem z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. W przypadku reklamacji produktu należy odesłać w stanie nienaruszonym, bez śladów używania wraz z paragonem lub fakturą VAT lub dostarczyć osobiście wraz z paragonem lub fakturą VAT. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient.

40. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w terminie do 14 dni oraz w tym terminie następuje nadanie takiego samego produktu lub zwrot płatności na rachunek bankowy Klienta.

41. W przypadku uznania reklamacji Sklep bezzwłocznie zwraca Klientowi koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty nadania Zamówienia do Klienta, a także ponosi koszty ponownego nadania produktu do Klienta.

IX. Dane Klientów

42. Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.) oraz zasadami określonymi w Polityce prywatności.

X. Postanowienia końcowe

43. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest zaakceptowanie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu w jakikolwiek sposób, w tym do składania Zamówień.

44. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć konto Klienta założonego zgodnie z pkt 34 Regulaminu. Usunięcie konta następuje z chwilą doręczenia oświadczenia woli o usunięciu konta Administratorowi lub samodzielne usunięcia konta poprzez panel użytkownika.

45. Administrator ma prawo usunąć konto, w szczególności w przypadkach określonych w pkt 35 niniejszego Regulaminu, W takim przypadku ponowna Rejestracja tego Klienta wymaga zgody Administratora.

46. Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Klient zarejestrowany zostanie poproszony o akceptację zmian regulaminu. Odmowa akceptacji zmian będzie równoznaczna z oświadczeniem o usunięciu konta Klienta zgodnie z pkt 38 powyżej.

47. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając w Sklepie stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia usług może nastąpić po upływie co najmniej 7 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, chyba że nie jest to możliwie z przyczyn za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi.

48. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.

49. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(t.j. Dz.U.2013.1422 )

50. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia produktu, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

51. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

52. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

53. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień i rezerwacji złożonych od tego dnia.

 

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować OCEANIA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-703) ul. Pożaryskiego 28 bud. 27, telefon +48 22 613 38 93, e-mail biuro@oceania.pl o  swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od  Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

ZAŁĄCZNIK

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

Adresat

OCEANIA Sp. z o. o.

ul. Pożaryskiego 28 bud. 27

04-703 Warszawa

e-mail: biuro@oceania.pl

 

Ja………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy: sprzedaży następujących rzeczy……………………………………….

 

Data zawarcia umowy………………………../odbioru……………………..

Imię i nazwisko konsumenta………………………………………………………………….

Adres konsumenta……………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta                                     (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ……………………………..